Een wilsverklaring is een document waarin staat wat jouw wensen zijn rondom jouw behandeling of levenseinde. Deze verklaring of verklaringen wordt respectievelijk worden gebruikt als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen.

Belangrijk!!

Ondertekenen ervan kan veel problemen voorkomen zoals juridische interventies van rechters waar mee hoge kosten zijn gemoeid (voor bijvoorbeeld familieleden en/of mantelzorgers). Deze wilsverklaringen hoeven niet juridisch bekrachtigd te worden: je hoeft er niet mee naar de notaris. Wel moeten mensen in jouw omgeving weten dat deze verklaringen er zijn (bijvoorbeeld veilig opgeborgen in een kluis). Je kan het wel juridisch bekrachtigen maar het is geen noodzaak.
Je kan het een en ander ook online vastleggen via de site "Voor Morgen". Dit kost wel geld.
Hieronder staat de uitleg van de verschillende wilsverklaringen en de uitleg met verwijzing naar elke wilsverklaring.

Wat staat er in een wilsverklaring? 

In een wilsverklaring staat wat jouw wensen zijn rondom ingrijpende medische behandelingen en keuzes rondom je levenseinde. Welke behandelingen moet een arts juist wel of niet uitvoeren? Een aantal voorbeelden:

 • Afzien of staken van een behandeling (behandelverbod). Bijvoorbeeld chemotherapie, bestraling, bloedtransfusie, operatie, gebruik antibiotica of morfine.
 • Wel of niet reanimeren.
 • Wel of geen beademing.
 • Wel of geen dialyse.
 • Wel of geen sondevoeding.
 • Wel of niet opgenomen worden in het ziekenhuis.
 • Wel of niet opgenomen worden op de Intensive Care of CCU (hartbewaking) in het ziekenhuis.
 • Wel of niet stoppen met eten en drinken.
 • Palliatieve zorg en palliatieve sedatie.
 • Euthanasie en hulp bij zelfdoding.
 • Het doneren van organen.
 • Ter beschikking stellen van je lichaam.
 • Wie voor je mag beslissen als je dat zelf niet meer kunt. Je stelt een vertegenwoordiger aan.
Belangrijk!

Heb je een wilsverklaring waarin staat dat je een bepaalde behandeling of bepaalde zorg niet wilt, bijvoorbeeld niet reanimeren, dan moet je arts dat respecteren. Een wilsverklaring waarbij je de arts vraagt om een bepaalde behandeling of bepaalde zorg juist wel te geven, zoals euthanasie, is een verzoek dat je arts kan respecteren. Maar is je arts niet verplicht te geven.

Wilsverklaring en vertegenwoordiging

Een vertegenwoordiger is iemand die medische beslissingen over je neemt als je dat zelf niet meer kunt. Heb je op papier gezet wie je vertegenwoordiger is? Vertel je arts daar dan over en geef hem een kopie van dit papier. Geef je arts ook het adres en telefoonnummer van jouw vertegenwoordiger.

Het is belangrijk om tijdig met je vertegenwoordiger te bespreken wat je wensen zijn voor het laatste deel van je leven. Bijvoorbeeld als je bepaalde behandelingen niet meer wilt. Het is verstandig om dat ook op te schrijven in een wilsverklaring. Dat helpt je vertegenwoordiger om namens jou, samen met je arts, te beslissen over de behandeling.

Wat is een "Volmacht Zorgwens" verklaring?

Hierin verklaar je wat te doen inzake medische besluitvorming en beslissingen. Jouw gevolmachtigden zullen, wanneer jij dat zelf niet meer kan, jouw belangen op medisch gebied volledig behartigen en daarbij de verwezenlijking van de door jou ingevulde en ondertekende wilsverklaringen door jouw behandelend arts(en) nastreven. In dat verband zullen jouw gevolmachtigden jouw wilsverklaringen onder de aandacht brengen van jouw behandelend arts(en) en ervoor zorgdragen dat jouw verzoek om levensbeëindiging door jouw arts serieus zal worden beoordeeld en zo mogelijk ingewilligd en het in de wilsverklaring opgenomen behandelverbod zal worden gerespecteerd.

Wat is een "Niet-Reanimeren" verklaring?

Met de ondertekening van deze verklaring wordt er toestemming gegeven aan jouw (huis)arts om de huisartsenpost en eventuele andere zorgverleners te informeren over jouw keuze om niet gereanimeerd te willen worden bij een hartstilstand.

Wat is een "Euthanasie" verklaring?

Wanneer jij door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand kom te verkeren, waaruit voor jou geen herstel tot een menswaardige bestaan te verwachten is, geef jij als jouw uitdrukkelijke wens te kennen te willen kiezen voor een zelfgekozen dood. In dat geval verzoek jij jouw behandelend arts dringend jouw stervenswens te vervullen door jou middelen tot een milde dood onder zijn begeleiding te laten innemen of als jij daartoe niet meer in staat ben of als jij daarvoor kies, mij die middelen toe te dienen. Als aan jouw verzoek is voldaan zal de overheid een onderzoek naar jouw levenseinde instellen. Je ontheft jouw behandelend arts van zijn geheimhoudingsplicht met betrekking tot jouw medische gegevens.

Wat is een verklaring voor niet Behandelen of Behandelverbod?

Wanneer jij door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand kom te verkeren, waaruit voor jou geen herstel tot een menswaardige bestaan te verwachten is, geef jij als jouw uitdrukkelijke wens te kennen te willen kiezen om niet behandeld te worden. Voor alle duidelijkheid geef jij hierbij aan dat jij onder de hiervoor genoemde toestand uitdrukkelijk ook versta een toestand van ernstige dementie of van onomkeerbaar coma, die – gezien de oorzaak, duur ervan en jouw leeftijd - geen grond geeft aan de verwachting dat jij kan terugkeren tot een voor jouw waardige levensstaat.0 Comments

Leave a Comment